Untitled Document
SL.No. Former President Duration Former Secretary Duration
1 Shri KK Malpani 1982-1988 Shri D Srinivasan 1982-1988
2 Shri Peter JR Prabhui 1988-1992 Shri Kailash Advani 1988-1992
3 Shri Irfan Razack 1992-1996 Shri D Srinivasan 1992-1994
4 Shri MR Jaishankar 1996-1998 Shri Ram Mohan Menon 1994-1998
5 Shri Ramani Sastri 1998-2004 Shri S Suresh Hari 1998-2004
6 Shri BM Jayeshankar 2004-2006 Shri Sanjay Gandhi 2004-2006
7 Shri A Balakrishna Hegde 2006-2008 Shri S Suresh Hari 2006-2008
8 Shri Raj Menda 2008-2010 Shri S Suresh Hari 2008-2010
9 Shri Sushil Mantri 2010-2012 Shri S Shankar Sastri 2010-2012
10 Shri R Nagaraj 2012-2013 Shri S Suresh Hari 2012-2013
11 Shri CN Govindaraju 2013-2015 Shri S Suresh Hari 2013-2015
12 Shri J.C. Sharma 2015-2017 Shri S Suresh Hari 2015-2017